შეკითხვა:

ძალიან მჭირდება დამეხმარეთ თუ შეგიძლიათ...

სპილენძის მავთულის გორგლის მასა 0,30 კგ-ია, განივკვეთის ფართოობი ო.10 მმ2. განსაზღვრეთ მავთულის წინაობა, თუ სპილენძის კუთრი წინაღობა 1,7·10-8 ომი.მ-ია, ხოლო სიმკვრივე 8,9·103  კგ/მ3.

უდიდესი მადლობა.

პასუხი:

მსგავს ამოცანაზე უკვე გაგეცით ვიდეოპასუხი. კარგად გაარჩიე და იმედია დამოუკიდებლად გადაჭრი ამ ამოცანასაც.

-----------------------------------