შეკითხვა:

თემა არის ექვიპოტენციური ზედაპირები: მოცემულია ორი სურათი: ა. გამოსახულია იდეალური წრე, რომლის წრეწირზეც, ზედა ნაწილში დასმულია A წერტილი. A წერტილის გაყოლებაზე ერთ წრფეზე(წრფე არ არის გახაზული) არის განლაგებული წრეწირის შიგნით B და C წერტილები(წერტილების "წრფე" ცენტრამდე არმისულია, მაგრამ მისკენ არის მიმართული) ბ. გამოსახულია რაღაც შეკრული მრუდი, რომლის შემომსაზღვრელ წირზეც, მარცხენა მხარეს, არის დასმული A წერტილი და მრუდის შიგნით ჯერ B, შემდეგ კი უფრო შიგნით  C წერტილია დასმული. სამი წერტილი ერთ გაყოლებაზე არაა. 

შეადარეთ ელექტროსტატიკურ ველში მოთავსებული გამტარების A, B, C წერტილების პოტენციალები ერთმანეთს. ახსენით რატომ ფიქრობთ ასე? 

მადლობააა წინასწარ <3 <3 <3

პასუხი:

 

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის