შეკითხვა:

ორი ერთნაირი ზომის სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული კუბი, ჩაუშვეს ერთი და იმავე სითხეში. პირველი კუბის ზედა წახნაგი გაუპირისპირდა სითხის ზედაპირს, ხოლო მეორე კუბი ნახევრამდე ჩაიძირა სითხეში. იპოვეთ პირველი კუბის სიმკვრივის შეფარდება მეორე კუბის სიმკვრივესთან

პასუხი: