შეკითხვა:

რა სიჩქარით უნდა გადავაადგილოთ მაგნიტური ინდუქციის წირებისადმი 60°-იანი კუთხით 1მ აქტიური სიგრძის გამტარი, რომ მასში აღიძრას 1ვ ინდუქციის ემ ძალა? მაგნიტური ველის ინდუქცია 0.2 ტლ-აა

პასუხი:

\(\alpha\) =60o.........      \(l\) = 1მ ........   \(B\) = 0,2 ტლ .........  \(\epsilon\)=1 ვ  .......

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 \(v\) = ?

თუ  გამტარის მაგნიტურ ველში მოძრაობისას მის  მიერ შემოწერილი ზედაპირის  განმჭოლი მაგნიტური ნაკადი  

იცვლება, მაშინ მის  ბოლოებზე აღიძვრება ინდუქციის ე.მ. ძალა, რომელიც  გადატანითი მოძრაობისათვის  გამოითვლება ფორმულით         \(\epsilon\)=  \(v\[B\]l\) \(Sin\)\(\alpha\)  ......  ამასთან     \(v\)  მართობულია  \(l\)–ის  ხოლო  \(B\) – ინდუქციის ვექტორთან ადგენს   რაღაც    \(\alpha\)  კუთხეს 

რიცხვითი მონაცემების გათვალისწინებით  (\(Sin\)600 \(\approx\) 0, 865)      შეგიძლია გამოთვალო   \(v\) = ???