შეკითხვა:

Q=I2RT da Q=U2T/R ორივე ხომ ერთი და იგივე სიდიდეა, მაგრამ პირველ შემთხვევაში წინაღობა გამოყოფილი სითბოს პროპორციულია მეორე შემთხვევაში კი უკუპროპორციული. ეს ფორმულები განსხვავებულ სიტუაციებში უნდა გამოვიყენოთ?

პასუხი:

პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიაქციო იმ აუცილებელ ფაქტს, რომ გამტარის წინაღობა  არ არის  დამოკიდებული არც მასში გამავალ დენის ძალაზე  და არც მის ბოლოებზე  არსებულ ძაბვაზე  და მითუმეტეს არც გამოყოფილ სითბოზე – იგი მხოლოდ გამტარის ნივთიერების გვარობაზე, მის გეომეტრიულ ზომებსა და ასევე ტემპერატურაზე არის  დამოკიდებული და მოცემული კონკრეტული გამტარისათვის მუდმივია.

ფორმულები უნდა გამოიყენო სიტუაციის შესაბამისად – თუ რა  მოცემულობის წინაშე დგახარ:.

სიმძლავრეების     შესადარებლად 

მიმდევრობითი შეერთებისას სჯობს გამოიყენო  Q=I2RT ფორმულა, რადგანაც ამ დროს ყველა გამტარში გამავალი დენის ძალა ერთიდაიგივეა.

პარალელური შეერთებისას კი   Q=U2T/R  ფორმულა, რადგანაც ამ დროს  გამტარებზე ძაბვა ერთიდაიგივეა.