შეკითხვა:

მიმდევრობითი შეერთებისას დიდი წინაღობის გამტარის ბოლოებზე ძაბვა:

ა. ყველაზე მეტია

ბ. ყველაზე ნაკლებია

გ. ისეტივეა როგორც დანარცჰენი გამტარების ბოლოებზე

დ. ყველაზე მეტია თუ ეს გამტარი წრედის დასაწყისშია ჩართული, ყველაზე ნაკლები თუ ბოლოშია ჩართული

   მე ვფიქრობ გ.-ს რადგან u=IR და რამდენადაც დიდია R იმდენად მცირეა I. სწორია ჩემი მსჯელობა? და თუ სწორია მაშინ რა გამოდის ძაბვა ასეთ შემთხვევებში ყოველთვის მუდმივია?

პასუხი:

შენი მსჯელობა გამტართა პარალელური  შეერთებისათვის არის მართებული – ამ დროს   ძაბვა  ყოველ  ''შტოზე''  ერთიგაიგივეა, რის გამოც დიდი წინაღობის შტოში ნაკლები დენი გადის, კერძოდ ეს დამოკიდებულება  უკუპროპორციაა: –––  \(\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}}\)

მაგრამ გამტართა მიმდევრობითი შეერთებისას უკვე დენის ძალაა ერთიდაიგივე ყოველ  წინაღობაში, რის გამოც დიდი წინაღობის გამტარზე შესაბამისად პროპორციულად დიდი ძაბვა  მოდის:

\(\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}\)