შეკითხვა:

20 კგ მასის სხეული მასზე მოდებული 70ნ ძალის მოქმედებით 0.2 ხახუნის კოეფიციენტის ზედაპირზე მისრიალებს აჩქარებულად.რა მასის ტვირთი უნდა დავადოთ მას ზემოდან,რომ სხეულმა თანაბრად გააგრძელოს მოძრაობა.მადლობა წინასწარ

პასუხი:

M = 20 კგ  .... .......F = 70 ნ   .........\(\mu\) = 0,2  ....... 

--------------------------------------------------

m = ?

იმისათვის, რომ იგივე  წევის ძალის გავლენით სხეული თანაბრად მოძრაობდეს, აუცილებელია ხახუნის ძალის იმდენად გაზრდა, რომ მათ ერთმანეთი გააწონასწორონ : ....... F = Fხახ

თავის მხრივ   იმედია გეცოდინება, რომ სრიალის ხახუნის ძალა ჰორიზონტალურ ზედაპირზე   წონის პროპორციულია:      ..... Fხახ= \(\mu\)(M +m)g 

ამ ორი ფორმულის გამოყენებით და რიცხვითი მონაცემების გათვალისწინებით გამოთვლი .....m =????