შეკითხვა:

ბატარეის ემ ძალა 6ვა-ია,მისი შიგა და გარე წინაღობები 0,5 და 11,5 ომია,.განსაზღვრეთ დენის ძალა წრედში,ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე და ძაბვის ვარდნა ბატარეაში.გთხოვთ მითხარით როგორ დავწეროო. 

პასუხი:

მოც; \(\epsilon\) = 6 ვ  ...........     R  =11,5 ომი ........    r = 0,5 ომი

-------------------------------------------------------------------

I = ? .....      U = ?......   u = ? .....

ომის კანონი სრული (ჩაკეტილი წრედისათვის) :       \(I=\frac{\epsilon }{R+r}\) = ..........

U = IR =...........         u = Ir =.......