შეკითხვა:

განსაზღვრეთ აირის შინაგანი ენერგიის ცვლილება,თუ 200ჯ სითბოს გადაცემის შემდეგ ის 300ჯ მუშაობას ასრულებს.
 

პასუხი:

თერმოდინამიკის პირველი კანონის თანახმად აირზე გადაცემული სითბოს რაოდენობა მთლიანად ხმარდება აირის მიერ მუშაობის შესრულებას და აირის შინაგანი ენერგიის ცვლილებას:     \(Q= A+\Delta U\)  საიდანაც       \(\Delta U=Q-A\)  რიცხვითი მონაცემების გათვალისწინებით:

\(\Delta U\) = 200 - 300 = -100 ჯ...... ე,ი შინაგანი ენერგია შემცირებულა 100 ჯოულით (აირი გაცივებულა) , მაგრამ შეუძლებელია აირზე სითბოს გადაცემისას მისი თავისთავადი გაცივება(შინაგანი ენერგიის შემცირება).... ამას უკვე კრძალავს თერმოდინამიკის მეორე  კანონი

მოკლედ ღიცხვითი მონაცემები მცდარია