შეკითხვა:

U ძაბვის ქსელში ჯერ ჩართეს მიმდევრობით შეერთებული 5 ერთნაირი ნათურა, ხოლო შემდეგ პარალელურად შეერთებული იგივე ნათურები. რამდენჯერ შეიცვალა ქსელიდან მოხმარებული სიმძლავრე?
ა) 25-ჯერ შემცირდა ბ) 5-ჯერ შემცირდა
გ) 5-ჯერ გაიზარდა დ) 25-ჯერ გაიზარდა

პასუხი:

მიმდევრობითი ჩართვისას  მოხმარებული სიმძლავრე  Pმიმ = U2/Rმიმ = U2/(5R)  .....

პარალელური ჩართვისას კი.....       Pპარ = U2/Rპარ = U2/(R/5) =  5U2/R  .....    (R   ... ერთი ნათურას წინაღობაა)

აქედან გამომდინარე       Pპარ / Pმიმ = .......?