შეკითხვა:

რას უდრის 50 გ მასის ისრის კინეტიკური და პეტენციური ენერგიები მოძრაობის დაწყებიდან 2 წამის შემდეგ, თუ იგი მშვილდიდან გაისროლეს ვერტიკალურად ზევით 30მ/წმ სიჩქარით? (მადლობა წინასწარ)

პასუხი:

მოც:   ... m = 50 გ = 0,05კგ ..........  t = 2 წმ .........   v1 = 30 მ/წმ ......  ...  g = 10 მ/წმ2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eკინ2 = ? ..........Eპოტ2 = ?

წინასწარ უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაერთან ხახუნი უგულებელყოფილია, ანუ საქმე გვაქვს თავისუფალ ვარდნასთან. რის გამოც ადგილი ექნება მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონს:    Eკინ1 +  Eპოტ1 = Eკინ2 + Eპოტ2  .......(1)

სიმარტივისათვის პოტენციური ენერგიის ნულოვანი დონე გავავლოთ ისრის ასროლის წერტილზე, რის გამოც   Eპოტ1 = 0

 Eკინ1 = mv12/2 = ...                  ანალოგიურად  Eკინ2 = mv22/2   რომლისთვისაც სიჩქარეს დავთვლით თავისუფლად ვარდნილი სხეულის სიჩქარის გამოსათვლელი ფორმულით შენებული მოძრაობისათვის:   v2 = v1 - gt = .....

დაბოლოს  ამ ყველაფრის გათვალისწინებით      Eპოტ2   ენერგიას  გამოვითვლით (1) ფორმულიდან.

შეიძლება იმის აღნიშვნაც რომ  Eპოტ2   ენერგიის გამოთვლა კინემატიკური გზითაც შეიძლებოდა გამოგვეთვალა : 

 Eპოტ2 = mgh = mg (v1t - gt2/2) = ...