შეკითხვა:

m = 2 კგ, h = 45 მ. განსაზძღვრეთ v იმ მომენტში როდესაც პოტენციური ენერგია კინეტიკურზე რვაჯერ მეტია.

პასუხი: