შეკითხვა:

 4მ სიგრძის საქანელაზე 40კგ მასის ყმაწვილს ტრაექტორიის ქვედა წერტილში აქვს 6მ/წმ სიჩქარე.იპოვეთ  ძალა რომლითაც ყმაწვილი დასაჯდომს აწვება

პასუხი:

r=4მ

m=40კგ

v=6მ/წმ

-------

\(F=\frac{mv^{2}}{r}+mg\)