შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ სიბრყყეში 5წმ-1 კუთხური სიჩქარით მბრუნავ დისკოსთან ერთად ბრუნავს მასზე მოთავსებული 0.5კგ მასის სხეული.რას უდრის სხეულზე მოქმედი უძრაობის ხახუნის ძალათუნსხეული ბრუნვის ღერძიდან 0.1მ-ითაა დაშორწბული?

პასუხი:

ბრუნვის ღერძიდან r მანძილით დაშორებულ m მასის სხეულზე, რომელიც ბრუნავს ω კუთხური სიჩქარით მოქმედებს ცენტრიდანული ძალა

F=mω2r

ამ ძალას აწომასწორებს უძრაობის ხახუნის ძალა, ანუ

Fხახ=mω2r

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.