შეკითხვა:

პლანეტა ვენერას საშუალო სიმკვრივეა 5200კგ/მ3; პლანეტის რადიუსი კი 6100კმ. იპოვეთ თავისუფალი ვარდნის აჩქარება ვენერას ზედაპირზე.

პასუხი:

\(\dpi{120} a=G\frac{M}{r^{2}}\),

\(\dpi{120} M=V\rho\),

 \(\dpi{120} V=\frac{4}{3}\pi r^{3}\) 

\(\dpi{120} a=G\frac{V\rho }{r^{2}}=G\frac{\pi \rho }{r^{2}}\frac{4}{3}r^{3}=\frac{4}{3}G\pi \rho r\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.