შეკითხვა:

რის ტოლია თავისუფალი ვარდნის აჩქარება მზეზე? (Mმზის=2x1027ტ; r=7x108მ)

პასუხი:

a = G * Mმზ / r2, სადაც G=6.673x10-11 ნმ2 / კგ2