შეკითხვა:

10 კგ მასის სხეული მოძრაობს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე 50 ნ ძალის მოქმედებით,რომელიც ჰორიზონტთან 300-იან კუთხეს ქმნის.სხეულსა და ზედაპირს შორის ხახუნის კოეფიციენტი 0.1-ია.განსაზღვრეთ სხეულზე მოქმედი ხახუნის ძალა და სხეულის აჩქარება. cos30​o≈0.9

 

პასუხი:

 თუ  m მასის სხეულზე ჰორიზონტისადმი \(\alpha\) კუთხით მოქმედებს F ძალა და სხეული გადაადგილდება ჰორიზონტული ზედაპირის გასწვრივ და ხახუნის კოეფიციენტი არის k, მაშინ მოძრაობის განტოლება ასე ჩაიწერება

ma=Fგ-Fხ      (1)

სადაც Fგ არის გაწევის ძალა და იგი წარმოადგენს F ძალის მდგენელს ჰორიზონულ მიმართულებაზე ანუ

 Fგ=Fcos\(\alpha\)     (2)

Fხ ხახუნის ძალა კი იქნება

Fხ=(mg-Fsin\(\alpha\))      (3)

ჩავსვათ (2) და (3) გამოსახულებები (1)-ში

a=(Fcos\(\alpha\)+Fsin\(\alpha\)-mg)/m    (4)

(3) და (4) გამოსახულებებში ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.