შეკითხვა:

 ჰორიზონტალურ ზედაპირზე F ძალის მოქმედებით a აჩქარებით მოძრავ ურიკაზე m მასის ყუთი უძრავია.განსაზღვრეთ ყუთზე მოქმედი ხახუნის ძალის მოდული.

პასუხი:

ჰორიზონტული მიმართულებით a აჩქარებით მოძრავ მოძრავ m მაის სხეულზე მოქმედი ძალა, ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად მოქმედი ძალა ტოლია ma-სი. რადგან ყუთზე ჰორიზონტული მიმართულებით მოქმედებს მხოლოდ ხახუნის ძალა, ამიტომ იგი ტოლია ma-სი, ანუ

Fხახ=ma