შეკითხვა:

სამი ერთნაირი მასის ძელაკი გადაბმულია თოკით.შემდეგ თოკი გადადებულია უძრავ ჭოჭონაქზე და თოკის ბოლოზე დაკიდებულია ასეთივე მასის ძელაკი.განსაზღვრეთ რა აჩქარებით მოძრაობენ ძელაკები თუ ხახუნი უმნიშვნელოა

პასუხი:

თუ სამი ერთნაირი m მასის ძელაკი ძეწვს ჰორიზონტულ ზედაპირზე, თითოეულ მათგანზე მოქმედი mg სიმძიმის ძალა გაწონასწორებულია ზედაპირის რეაქციის ძალით და მთელ ოთხი ძელაკისგან შემდგარ სისტემაზე მოქმედებს მხოლოდ ვერტიკალურად დაკიდებულ ძელაკზე მოქმედი mg სიმძიმის ძალა, რომელიც ბაწრის დაჭიმულობის ძალებით გადაეცემა დანარჩენ ძელაკებს. ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად

F=Ma

სადაც F=mg და M=4m, ამიტომ გვექნება

mg=4a

აქედან

a=g/4