შეკითხვა:

გამარჯობა. იქნებ ამ ამოცანის ამოხსნაში დამეხმაროთ. 

ურთიერთმართობული სხივები ჰაერიდან სითხეში გადადის. იპოვე გარდატეხის მაჩვენებელი, თუ ერთი სხივის გარდატეხის კუთხეა 36 გრადუსი, ხოლო მეორე სხვისი გარდატეხის კუთხეა 20 გრადუსი. 

პასუხი:

რადგანაც სხივები ურთიერთმართობულია, ამიტომ თუ პირველი სხივის დაცემის კუთხეს აღვნიშნავთ X-ით, მაშინ მეორესი გამოვა  (90- X).....

. გარდატეხის კანონი  პირველი შემთხვევვისთვის   SinX/ sin 36o = n -----> Sin2X  = n2Sin236 

მეორე შემთხვევისთვის   Sin (90 - X) /Sin 20o = n.... 

 ტრიგონომეტრიიდან ცნობილია, რომ  Sin (90 - X) = CosX......  ანუ CosX / Sin20=n. ---->  Cos2X = n2Sin220   .... შემდეგ გამოიყენე ტრიგონომეტრიული იგივეობა, რომ  Sin2X + Cos2X = 1  და ამოხსენი 

 n = ????