შეკითხვა:

მოგესალმებით.

თითქოს მარტივი ამოცანაა მაგრამ სადღაც ვუშვებ ალბათ შეცდომას, თუ შეძლებთ, რომ დამეხმაროთ

1,5 ლ. 70 0C - იან წყალში 2 ლ  20 0C წყალი ჩაასხეს. განსაზღვრე ნარევის ტემპერატურა, სითბოს დანაკარგებს მხედველობაში ნუ მიიღებ.

ბალანსი სითბური Q+Q=0

პასუხს ვიღებ 41,43...

პასუხი:

რადგანაც სითბური დანაკარგები არ გვაქვს, ამიტომ ცხელი წყლის მიერ გაცემული სითბო    Qცხ = cmცხ( 70 -t)   მოდულით  ცივის მიერ მიღებული სითბოს   Qცივ = cmცივ( t-20) ტოლი იქნება..... cmცხ( 70 -t) = cmცივ( t-20) .... თავის მხრივ  მასა მოცულობის პროპორციულია, ამიტომ  Vცხ( 70 -t) = Vცივ( t-20)..... 1.5*( 70 -t) = 2*( t-20)...... t = .... როგორც ჩანს შენი პასუხი სწორია...