შეკითხვა:

50კგ მასის მოციგურავე სრიალებს ყინულის ზედაპირზე. განსაზღვრეთ ხახუნის ძალა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,02.

პასუხი:

ხახუნის ძალა ჩაიწერება ასე

\(\dpi{100} F=kN\)     (1)

სადაც k ხახუნის კოეფიციენტია, ხოლო N ყინულის რეაქციის ძალა, რომელიც m მასის მქონე მოციგურავის შემთხვევაში არის

N=mg

ჩავსვათ უკანასკნელი გამოსახულება (1)-ში, მივიღებთ:

\(\dpi{100} F=kmg\)

ჩასვით შესაბამისი რიცხვები.