შეკითხვა:

გამარჯობათ, ამოცანა არის შემდეგი. გამოთვალე 2კგ მაის აირის მოცულობა 10 ხარისხად 5 პა წნევის დროს, თუ მისი მოლეკულების სიჩქარის კვადრატის საშუალო მნიშვნელობა 12x10 მეექვსე ხარისხში. მ2/წმ2

პასუხი:

ცნობილია...p...m...v... უნდა გავიგოთ ---V

-----------------------------------------

სამუშაო  ფორმულებია: ------- mov2/2= (3/2)kT........... mo=m/N............N/Na= m/M...........pV=(m/M)RT.........R = kNa......

ამ  ხუთი   ფორმულის  მათემტიკური ურთიერთჩასმა/გარგაქმნებით  უნდა    '' გამოძერწო"   V = mv2/3p.......ნახე შენც თუ ასე გამოგეძერწება, ხომ არაფერი შემეშალა?....