შეკითხვა:

გამარჯობა! გთხოვთ დამეხმაროთ ამ ამოცანის ამოხსნაში. ერთსა და იმავე დროში ერთი მათემატიკური ქანქარა ასრულებს 40 რხევას, მეორე-20-ს. განსაზღვრეთ მათი სიგრძეები თუ ერთი მათგანი 1.5 მეტრით გრძელია მეორეზე

პასუხი:

ცნობილია:    t1= t2 = t.........N1= 40........   N2= 20.........L2 - L1 = 1.5

--------------------------------------------------------------------

L1 = ? .................. L2 = ?................

 

 

T1 =  t/N1  = 2''პი"ფესვი (L1/g)    დან……………..    T=   t/N2  = 2''პი"ფესვი (L2/g)    

 განვიხილოთ მათი ფარდობა  და შემდეგფ ავიყვანოთ კვადრატში...

N12 / N22 = L2 / L1.................   L2 = 4 L1          .........................         3 L1  = 1,5 .......

...........................            L1 = ? .................. L2 = ?................