შეკითხვა:

1 წრედში პარალელურად ჩართულია 2,5 ვ-იანი ორი ნათურა. მიღებული შედეგი ჩავინიშნოთ ცხრილში, შემდეგ შევცვალოთ ერთ-ერთი ნათურა, პარალელურად ჩავრთოთ 2,5 ვ-იანი და 6,5 ვ-იანი ნათურები, რომელი ნატურა გაანათებს უკეტ რატომ?

2პარალელურად ჩართულია 2ვტ და 4,5 ვტ სიმძლავრის ორი ნათურა, წრედის ძაბვა არის 4,5 ვოლტი, იპოვეთ რომელ ნათურაში გავა მეტი დენი გამოიტანე დასკვნა?

 

 

პასუხი:

1)     წრედში პარალელურად ჩართულია 2,5 -იანი ორი ნათურა

ვ -  ნიშნავს  ,,ვოლტს,,   და იგი ნათურას  მახასიათებელი  არ არის....იგი არის იმ ძაბვის მახასიათებელი, რომელშიც ამ ნათურას რთავ. გაასწორე!

 

2) ერთიდაიგივე    U = 4,5 ვ  ძაბვზე  ჩართულია   P1 =  2 ვტ     და   P2 =  4, 5 ვტ  სიმძლავრის  ორი ნათურა - ე.ი  მეორე უკეთ  ანათებს.... სიმძლავრე დაითვლება სამნაირი ფორმულით :     P = UI...... P = U2/ R........ P = I2R  .... აქედან  პირველი  დაგეხმარება იმის დადგენაში, თუ რომელ მათგანში გავა მეტი  I დენი  და  მეორე ფორმულა კი იმის   დადგენაში, თუ რომელს გააჩნია მეტი  R წინაღობა