შეკითხვა:

მრუდწირული მოძრაობისას გადაადგილება ეწოდება...

პასუხი:

ნებისმიერი  მოძრაობისას   სხეულის საწყისი მდებარეობიდან საბოლოო მდებარეობისაკენ  გავლებულ ვექტორს(ანუ მიმართულ მონაკვეთს - ''ისარს'')  გადაადგილება ეწოდება...

-------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში