შეკითხვა:

რამდენჯერ მეტია ჟანგბადის ბირთის მასა წყალბადის ბირთვის მასაზე?

პასუხი:

 წყალბადის ბირთვი  იგივე პროტონია.....

ჟანგბადის  ბირთვში კი 8 პროტონია(რიგობრივი ნომერი)   და 8 პროტონი (მასური რიცხვი 16-ია) ....... პროტონის და ნეიტრონოს მასები კი თითქმის ერთმანეთის   ტოლია......  რის გამოც.....?