შეკითხვა:

რა პრაქტიკული გამოყენება აქვს დიოდს და რა თვისების გამო იყენებენ?

პასუხი:

თითქმის არ არის ელექტრული ხელსაწყო, რომელშიც არ გამოიყენება დიოდი. ჩამონათვალი დიდია, მათ შორისაა: ანალოგური სიგნალების არაწრფივი დამუშავება, გამმართველები, სტაბილიზატორები, შემზღუდველები, კომუტაციური მოწყობილობები, ლოგიკური წრედები, და ბოლოს ძალიან ფართო გამოყენება სინათლის დიოდებისა, როგორც ერთეული სინათლის დიოდები, სინათლის დიოდის მატრიცები და LED ტელევიზორები.