შეკითხვა:

თუ შეგიძლიათ ამ ამოცანის ამოხსნაში დამეხმარეთ: ყუმბარა გაისროლეს ჰორიზონტისადმი კუთხით. ფრენის მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლის მომენტში იგი გასკდა ორ ტოლ ნაწილად, რომელთაგან ერთ-ერთმა დაიწყო უსაწყისო სიჩქარით თავისუფალი ვარდნა. გასროლის წერტილიდან რა მანძილზე დაეცემა მეორე ნატეხი, თუ პირველი დაეცა გასროლის წერტილიდან L მანძილზე? ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით. 

პასუხი:

ყუმბარის მასა აღვნიშნოთ  m -ით, უმაღლეს წერტილში   ასვლისას მას ექნებოდა  ჰორიზონტალურად მიმართული რაღაც   v  სიჩქარე... იგი გასკდა ორ   m/2   მასის ნატეხად, რომლიდანაც პირველმა დაიწყო თავისუფალი ვარდნა უსაწყისო სიჩქარითო.    გამოდის რომ  მეორე ნატეხმა   იმპულსის მუდმივობის კანონის გამო   mv =( m/2) • (0 +   m/2)•v2   ------->>       უნდა იმოძრაოს    2-ჯერ მეტი   სიჩქარით   v2   = 2v ......  ვიჩით რომ ჰორიზონტალური   მიმართულებით    გასროლილი   სხეულის მოძრტაობა თანაბარია,  რის გამოც   იგი გასკდომის წერტილიდან    ჰორიზონტალური მიმართულებით   საწყისთან შედარებით გაივლის   2-ჯერ მეტ მანძილის  - 2L    ....  პირველი ნამსხვრევიც და მეორეც ერთდროულად დაეცემიან მიწაზე(პირველი  გასროლის წერტილიდან  L მანძილზეო),    ოღონდ მეორე  2L  მანძილით შორს    ---- ანუ მეორე ნამსხვრევი    მიწაზე  დაეცემა გასროლის წერტილიდან ???? (ღმერთო გამაგებინეwink) მანძილზე.