შეკითხვა:

ორი წერტილი ერთი მიმართულებით მოძრაობს წრეწირზე.ისინი პერიოდულად ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს.პირველის სიჩქარეა 3v,მეორის-5v.რა განსხვავებული სიჩქარით უნდა იმოძრაოს პირველმა წერტილმა,რომ დროის შუალედი შეხვედრებს შორის იგივე დარჩეს? მადლობა

 

პასუხი:

კინემატიკის ბევრი ამოცანა  ადვილად იხსნება  ე.წ.'' მიძრაობის ფარდობითობის'' მეთოდის მოშველიებით...

ორი წერტილი ერთი მიმართულებით მოძრაობს წრეწირზე. -ო... დავარქვათ ამ მიმართილებას ''წაღმა'' მიმართულება.

 პირველის სიჩქარეა 3v,მეორის-5v --ო... საუბარია   მათ სიჩქარეებზე   დედამიწის მიმართ...

ახლა კი ათვლის სისტემა დავუკავშიროთ   პირველ სხეულს, მაშინ იგი იტყვის:    '' მე უძრავი ვარ  და მეორე ჩემს მიმართ   მოძრაობს წრეწირზე  წაღმა   5v - 3v = 2v  სიჩქარით   და ყოველი t = ''წრეწირის სიგრძე''/ 2v  დროის   შემდეგ მხვდება მე...  მაგრამ თუ მე დედამიწის მიმართ   ''წაღმა''  მოძრაობის სიჩქარეს 3v-ს ნაცვლად  გავზრდი   7v -მდე, მაშინ    მეორე  ჩემს მიმართ იმოძრავებს წრეწირზე   უკუღმა მიმართულებით 

 7v -5v =2v   სიჩქარით  და მაინც  იგივე    t = ''წრეწირის სიგრძე''/ 2v  დროის   შემდეგ  შემხვდება  მე''

--------------------------------------------------------------

შესაძლებელი იყო  ათვლის სისტემა დაგვეკავშირებინა   მეორე  სხეულისათვის.  მაშინ როგორ იმსჯელებდა იგი?   ................