შეკითხვა:

ვთქვათ ნაწილაკი დაიშალა ორ ნაწილად დაშლამდე მთლიანის სიჩქარე იყო V ხოლო დაშლის შემდეგ ერთ-ერთი ნაწილაკის სიჩქარე C სისტემაში ანუ ტვით ამ ნაწილაკებთან დაკავშირებულ ინერციულ სისტემაში სადაც მათი იმპულსების ჯამი ნულის ტოლია არის v სახელმძღვანელოშI წერია რომ თუ V>v მაშინ დაშლის კუთხე არ შეიძლება იყოს ნებისმიერი და რატოომ ? 

პასუხი:

ნებისმიერ   სისტემაში  მუშაობს   იმპულსის მუდმივობის  კანონი: 

ვექტორული  ტოლობა

MV = m1v1 + m2v2

1) C სისტემასთან  დაკავშირებულ  სისიტემაში:

ვექტორული  ტოლობა

0 = m1v1 + m2v2  ---- ანუ    C -ს მიმართ  ნამსხვრევები გაიტორცნებიან  რაგინდ ნებისმიერი   ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით....  ალფა = 180


 

დედამიწასთან  დაკავშირებულ სისიტემაში:  

ვექტორული  ტოლობა

MV = m1v1 + m2v2    ----   

ალფა დამოკიდებული იქნება   იმპულსებზე... კოსინუსების კანონის დახმარებით ჩაწერ

Cos(ალფ) = [ (MV)^2 - (m1v1)^2 - (m2v2)^2]/ 2 m1v1m2v2  (ალფა ვერ იქნება 180) ...