შეკითხვა:

ოგრადუსიან 2კგ ყინულისდა 7კგ წყლის ნარევს ათბობენ 50 ცელსიუსისგრადუსამდე რისთვისაც მასში ამატებენ 100გრადუსიან ორთქლს. რა რაოდენობის ორტთლია საჭირო ამისათვის? ბატონო ოლეგ თუკი დამეხმარებით ამ ამოცანების ამოხსნაში დიდი მადლობელი დაგრჩებიტ...წინასწარ დიდი მადლობა  

 

პასუხი:

ოგრადუსიან 2კგ ყინულისდა 7კგ წყლის ნარევს ....      ეი   0 გრადუსინს(ო!).... ათბობენ(ო! )....   

პირველ რიგში   უნდა გადნეს ყინული, რისთვისაც საჭირო იქნება   ''ლამბდა''m = 2 ''ლამბდა''   სითბო... მივიღებთ  0 გრადუსიან წყალს  და ახლა უკვე   9 კგ 0 გრადუსიანი წყალი   უნდა  გავაცხელ;ოთ 50 გრადუსამდე, რისთვისაც  დამატებით  საჭირო იქნება  cm (t2-t1)=  9(50-0)c= 450c   სითბო....

მაგრამ ეს სითბო უნდა   მივიღოთ    რაღაც მასის 100 გერადუსისნი ორთქლის მეშვეობით.... ეს ორთქლი   rm  სითბოს  მოგვცემს პირველ რიგში კონდენსაციის(100 გრადუსისნი   წყლად გადაქცევისას)შედეგად    და  შემდგომ კი   100 დან 50 -მდე   გაცივებისას   ... cm(100-50) = 50cm  

საბოლოოდ გექნება ასეთი განტოლება...     2 ''ლამბდა''  + 450c =   rm + 50cm    ---->>>>   m= (2 ''ლამბდა''  + 450c)/(r +50c)    კგ

    ''ლამბდა'' ---  ყინულის დნობის კუთრი სითბოა....

c--- წყლის კუთრი სითბოტევადობაა...

   r ---- წყლის ორთქლადქცევის კუთრი სითბოა................................................... მოიძიე ცხრილებში