შეკითხვა:

0.8მ სიმაღლის და 30 გრადუსიანი კუთხით დახრილი სიბრტყის უმაღლესი წერტილიდან მოძრაობას იწყებს ძელაკი. განსაზღვრეთ ძელაკის სიჩქარე დახრილი სიბრტყის ფუძესთან.

პასუხი:

დახრილ სიბრტყეზე მოძრაობა აჩქარებულია  აჩქარებით  

 a = gSin(ალფა) +-  ''მიუ''gCos(ალფა)

 როგორც ჩანს შენს შემთხვევაში   ხახუნი არ არის გათვალისწინებული და ამის გამო    a = gSin(ალფა) = 10* 0,5= 5 მ/წმ2 

ამ აჩქარებით იგი გაივლის  სიბრტყის ფერდს (L = h/Sin(ალფა)= 1,6 მ )  გარკვეულ  დროში, ისე რომ      L = at2/2  .... აქედან  გამოთვალე მოძრაობის დრო

t =  ''ფესვი'' 2L/a ....= ?

სიჩქარე ფერდის ბოლოში  კი გამოთვალე   ფორმულით   v = at