შეკითხვა:

ორი ერთნაირი თითოეული 50 კილიგრამი მასის ერთგვაროვანი სფერო ურთიერთმიიზიდება 0,7 გამრავლებული 10 ხარისხად მინუს ექვსზე ნიუტონი ძალით. სფეროების ცენტრებს შორის მანძილი 0,5მეტრია. განსაზღვრეთ გრავიტაციული მუდმივა. წინასწარ გიხდით მადლობას

პასუხი:

მოც:     m1 = m2 = m = 50 კგ 

                F = 0,7• 10 -6 

                R = 0,5 მ

  --------------------------------------------------------------

                G = ?

მსოფლიო მიზიდულობის კანონის კანონის თანახმად:    \(F =G\frac{m_{1}m_{2}}{R^{2}}\)          საიდანაც გრავიტაციული მუდმივა    \(G=\frac{FR^{2}}{m_{1}m_{2}}\)

რიცხვითი მონაცემების გათვალისწინებით: \(G=\frac{0,7\cdot 10^{-6}\cdot (0,5)^{2}}{(50)^{2}}=7\cdot 10^{-11}\)  ნ.მ2/კგ2

(შემდგომისთვის  დაიმახსოვრე, რომ გრავიტაციული მუდმივა  G = 6, 67 • 10 -11 ნ.მ2 / კგ2    smiley