შეკითხვა:

3 კგ მასის სხეული  12 ნ ჰორიზონტალური ძალის ზემოქმედებით იწყებს სრიალს,  გლუვ ზედაპირზე. რა მუშაობა შესრულდება სრიალის დაწყებიდან 10 წმ-ის განმავლობაში?

პასუხი:

A = FS.... S = at2/2...... a=F/m...

-------------------------

A = ???

-------------------------------

ასეთი მარტივი ამოცანები დამოუკიდებლად უნდა გააკეთო....