შეკითხვა:

დახაზეთ ბრუნვის პერიოდის რადიუსზე დამოკიდებულების გრაფიკი მუდმივი სიჩქარის დროს

პასუხი:

წრეწირზე მოძრაობისას (იხ. ჩვენ საიტზე)

\(T=\frac{2\pi }{v}R\)

მუდმივის სიჩქარის დროს პერეიოდი წრფივად არის დამოკიდებული რადიუსზე და ამიტომ მათი დამოკიდებულების გრაფიკი იქნება კოორდინატთა სათავიდან გავლებული წრვე რომლის კუთხის ტანგენსი იქნება

\(tg\alpha =\frac{2\pi }{v}\)