შეკითხვა:

გამარჯობა!მაინტერესებს ამ ამოცანის ამოხნა ვერაფერი გავუგე:ზევით სხეულის თანაბარი მოძრაობისას დინამომეტრის ჩვენებაა 4.25 ნ ხოლო ქვევით მოძრაობისას 3.75ნ.განსაზღვრეთ სხეულის მასა და ღერძთან ჭოჭონაქის ხახუნის ძალა.

პასუხი:

ტვირთის   ზემოთ თანაბარი მოძრაობისას  ........ mg + Fხახ = 4,25

ტვირთის   ქვემოთ  თანაბარი მოძრაობისას ........ mg - Fხახ​ = 3.75

----------------------------------------

mg =???   ........   Fხახ= ???