შეკითხვა:

რა აჩქარებით მოძრაობს სხეული a = 30º დახრილობის სიბრტყეზე, თუ ხახუნის კოეფიციენტი µ = 0.2?

პასუხი:

დაშალე სხეულზე მოქმედი   mg  სიმძიმის ძალა  დახრილი  სიბრტყის პარალელური და მართობული მდგენელების სახით. ძნელი არ არის იმის დადგენა რომ გასწვრივი მდგენელი   mgპარ = mgSina  ,ხოლო მართობული მდგენელი  mgმართ = mgCosa.

მართობული მდგენელი გაწონასწორებული იქნება საყრდენის N რეაქციის ძალით: N = mgCosa, ხოლო განსხვავება დაღმა მიმართულ  mgSina ძალასა და აღმა მიმართულ  Fხახ   ძალას შორის გამოიწვევს სიბრტყის გასწვრივ  a  აჩქარებულ მოძრაობას, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულნი იქნებიან ნიუტონის მეორე კანონით:  mgSina - Fხახ = ma

თავის მხრივ ცნობილია, რომ სრიალის ხახუნის ძალა  Fხახ = µN = µmgCosa, ასე რომ საბოლოოდ      mgSina - µmgCosa = ma  

 m-ზე შეკვეცის შემდეგ მივიღებთ:  a = gSina - µgCosa 

დარჩა მხოლოდ რიცხვითი მონაცემების დამუშავება.........