შეკითხვა:

ორი სხეული ერთდროულად გაისროლეს ერთი და იმავე ადგილიდან, ერთი 4 მ/წმ სიჩქარით ვერტიკალურად ზევით, მეორე კი 3 მ/წმ სიჩქარით ჰორიზონტალური მიმართულებით. განსაზღვრეთ მანძილი სხეულებს შორის 3 წამის შემდეგ. მთელი ამ დროის განმავლობაში სხეულები არაფერს ეჯახებიან. ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა არ გაითვალისწინოთ. (15მ). 2017 აბიტურიენტების გამოცდა, #43. 

პასუხი:

1)  ამოცანა ამოვხსნათ  დედამიწასთან დაკავშ ათვლის(უძრავ) სისტემაში....  პირველი სხეული მოძრაობს   ვერტიკალის გასწვრივ   ზევით   შენელებულ-აჩქარებულად ,    მეორე კი  პარაბოლას   დაღმავალ შტოზე...  საკ   X  ღერძი გავავლოთ მეორე სხეულის   გასროლის სიჩქარის მიმართულებით(დავუშვათ  ჰორიზონტალურად მარჯვნივ,    Y  ღერძი კი ვერტიკალურად ზევით... ამ სისტემაში მოძრაობის განტოლებებს ექნებათ სახე:   პირველი სხეულისათვის        x1  = 0     და     y1 = 4t - 5t2   

მეორე სხეულისათვის   x2 = 3t      y2 = -5t2

მათ შორის მანძილი კი       L = \(\sqrt{(x_{2}-x_{1})^{2}+(y_{2}-y_{1})^{2}}\) = 5t ....   შესაბამისად   დაშორება   მათ შორის  3 წმ-ში     L = 15 მ. 

 L  = 5t   იმაზე მოგვანიშნებს, რომ ამ ამოცანის ამოხსნა უფრო მარტივადაც შეიძლებოდა...

2)  ამოცანა ამოვხსნათ  სხეულთა გასროლის წერტილიდან  თავისუფლად ვარდნილ ათვლის სისტემაში. ამ სისტემის დამკვირვებლისათვის  პირველი  მოძრაობს  ვერტიკალურად ზევით    თანაბრად  4 მ/წმ   სიჩქარით ხოლო მეორე  ჰორიზონტალურად (მარჯვნივ)  ასევე თანაბრად 3 მ/წმ სიჩქარით.   მათ შორის მანძილი  ისევდაისევ     L  = 5t  

3)   და თუ ამოცანას ამოვხსნით   ერთერთ სხეულთან დაკავშირებულ( დავუშვათ მეორესთან) ათვლის სისტემაში, მაშინ ამ სისტემის დამკვირვებელი იტყვის, რომ პირველი სხეული მის მიმართ მოძრაობს  თანაბრად X -ის საპირისპიროდ (მარცხნივ)   და იმავდროულად   ზევით   ..... და ამ მოძრაობის სიჩქარე დაითვლება სიჩქარეთა შეკრების ცნობილი   ფორმულით:  

ვექტორული ტოლობა   V1- 2 = V1- დ + Vდ -2  = V1- დ + ( - V2 - დ )     ..... მოდული კი     V1-2 = V2-1 = 5 მ/წმ

 მათ შორის მანძილი  ისევდაისევ     L  = 5t  

---------------------------------------------------