შეკითხვა:

ჰორიზონტალურად მოთავსებულ გლუვ AB ღეროს აბრუნებენ

მუდმივი 2 რად/წმ კუთხური სიჩქარით ​მის A ბოლოზე გამავალი

ვერტიკალური ღერძის გარშემო. A წერტილიდან 1 მ/წმ საწყისი

სიჩქარით ღეროს გასწვრივ თავისუფლად სრიალებს 0.5 კგ მასის

ქურო. იპოვეთ ქუროზე მოქმედი კორიოლისის ძალა (მბრუნავ

ღეროსთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში) იმ მომენტში,

როცა ის ბრუნვის ღერძიდან 0,5 მ მანძილზე აღმოჩნდება.

მადლობა წინასწარ :)

პასუხი:

თუ  \(\omega\)  კუთხური  სიჩქარით  მბრუნავ  ათვლის  სისტემაში

(ეს სისტემა არაინერციული იქნება ბრუნვის  ცენტრისკენული

 აჩქარების გამო)   სხეული მოძრაობს  რაიმე  v  სიჩქარით ,   მაშინ

 ამ სისტემის დამკვირვებლის თვალსაზრისით  ამ სხეულზე  მოქმედებს

 ''არაქმედითი ბუნების''  ე.წ. ინერციის  ძალები:  ცენტრიდანული -

 Fc = m\(\omega\)2R ---- \(\omega\)  კუთხური  სიჩქარით  ბრუნვის გამო      და  

  კორიოლისის -  Fk = 2m [ v • \(\omega\) ] ----- მის მიმართ სხულის   v  სიჩქარით

  მოძრაობის გამო.

  [ v • \(\omega\) ]  ---  სხეულის სიჩქარის  ვექტორისა  და ბრუნვის

კუთხური  სიჩქარის ვექტორის   ვექტორული ნამრავლია ,

რაც  იმაზე მიანიშნებს, რომ   კორიოლისის ძალა v სიჩქარის

 ვექტორის მართობულია და მხოლოდ  მისი მიმართულების

(და არა მოდულის)  ცვლილებას იწვევს.   

კორიოლისის ძალის მოდული კი  Fk = 2mv\(\omega\) Sina ,   სადაც

 Sina    v და  \(\omega\)   ვექტორებს შორის კუთხის სინუსია.  შენს

ამოცანაში რადგანაც ეს ვექტორები ურთიერთმართობულნი

არიან, ამიტომ           Fk = 2mv \(\omega\)  

------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.