შეკითხვა:

გთხოვთ, რამე ინფორმაცია მინდა სპექტომეტრზე და დამილინკეთ, ძალიან მჭირდება.

პასუხი:

სპექტრომეტრი ხელსაწყოა, რომელიც გამოიყენება სპექტროსკოპულ გამოკვლევებში სპექტრის დაგროვების, მისი რაოდენობრივი დამუშავებისა და სხვადასხვა მეთოდით შემდგომი ანალიზისათვის . გასაანალიზებელი სპექტრი მიიღება  საკვლევი ნივთიერების რაიმე გამოსხივებით (რენდგენის ან ლაზერის გამოსხივებით, ნაპერწკლური ზემოქმედებით ან სხვა) დასხივებით მიღებული ნათების რეგისტრაციით. ჩვეულებრის გასაზომი სიდიდეებს წაემოადგენს გამოსხივების ინტენსივობა ან ენერგია (ტალღის სიგრძე , სიხშირე), მაგრამ შეიძლება სხვამახასიათებლების რეგისტრაცია, მაგალითად, პოლარიზაციიის მდგომარეობა. ტერმინი „სპექტრომეტრი“  იხმარება ხელსაწყოებში, რომლებიც ტალღის სიგრძეთა ფართო დიაპაზონში გამოიყენება: გამა გამოსხივებიდან ინფრაწითლამდე.

 სპექტრის რეგისტრაციისათვის გამოიყენება ნახევარგამტარული დეტექტორი, მუხტ-კავშირიანი მატრიცები. სპექტრომეტრები განსხვავდებისნ სპექტრული დიაპაზონით, სპექტრული მგრძნობიარობით, ოპტიკური სქემით. სპექტრის ინტერპრეტაციისას მისი შედარება ცნობილი შედგენილობის ნივთიერების სპექტრთან ხდება.

1) სპექტრომეტრების ტიპები:

2) რენდგენულ-ფლუორესენციული სპექტრომეტრი

3) ნაპერწკლური ოპტიკურ-ემულსიური სპექტრომეტრი

4) ლაზერული სპექტრომეტრი

5) ინფრაწითელი სპექტრომეტრი

6) ინდუქცუორად-დაკავშირებული პლაზმური სპექტრომეტრი

7) ატომურ-შთანთქმითი სპექტრომეტრი

8) მას-სპექტრომეტრი