შეკითხვა:

ქვემეხიდან გამოსროლილი ჭურვის საწყისი სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენელია 600 მ/წმ. იპოვეთ მაქსიმალური სიმაღლე, რომელსაც მიაღწევს ჭურვი, თუ მისი ფრენის სიშორეა 12 კმ (g=10 მ/წმ2).

პასუხი:

წარმოდგენილი მონაცემებით შესაძლებელია ფრენის დროის დათვლა:  12000/600 = 20 წმ, აქედან პირველი 10 წმ  მაქსიმალურ  Hმაქს.  სიმაღლემდე  ასვლა - მეორე 10 წმ კი ჩამოსვლა. მაქსიმალური სიმაღლე კი თავისმხრივ     Hმაქს = gt/2 = 10•102  /2 = 500 მ