შეკითხვა:

განსაზღვრე თავისუფალი ვარდნის აჩქარება პლანეტის ზედაპირზე, რომლის მასა 4-ჯერ მეტია დედამიწის მასაზე, ხოლო რადიუსი ორჯერ აღემატება დედამიწის რადიუსს?

პასუხი:

თავისუფალი ვარდნის აჩქარება რაიმე პლანეტის ზედაპირზე:

\(g=\sqrt{G\frac{M}{R^{2}}}\)  სადაც G -- გრავიტაციული მუდმივაა,   M -- პლანეტის მასა,    R --- პლანეტის რადიუსი.

პირობის თანახმად M =4 Mდ,   ხოლო  R =2 Rდ, რომელთა გათვალისწინებით:  g = gდ = 9,8 მ/წმ2