შეკითხვა:

ციგაზე მჯდომ ბავშვს მიასრიალებენ ჰორიზონტისადმი 450-იანი კუთხით გაჭიმული თოკის საშუალებით 20ნ ძალით. რას უდრის ციგის 100მ მანძილზე გასასრიალებელად შესრულებული მუშაობა?

პასუხი:

მუდმივი ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა:   \(A=FScos\alpha\) =20•100•cos45º ≈ 2000•0,7 =1400ჯ