შეკითხვა:

თავისუფლად ვარდნილი 0.3კგ მასის სხეული დედამიწაზე 4 წმ-ში ეცემა. გაიგეთ შესრულებული მუშაობა.

პასუხი:

t=4წმ-ში სხეული გაივლიდა 

\(h=\frac{gt^{2}}{2}\)     (1)

მანძილს და გრავიტაციული ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა იქნება

\(A=mgh\)    (2)

ჩავსვათ (1) გამოსახულება (2)-ში და მივიღებთ

\(A=\frac{mg^{2}t^{2}}{2}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.