შეკითხვა:

გადაბმული სხეულების მოძრაობაზე ვერ ვიპოვე საჭირო მასალა ამ ამოცანის ამოსახსნელად და თუ შეიძლება რომ დამეხმაროთ მის ამოხსნაში.

http://i.imgur.com/GESOzAU.png

პასუხი:

შენს ამოცანაში სხეულთა სისტემის მოძრაობას იწვევს    განსხვავება    3m  და  m   მასის ტვირთებს შორის ..... მამოძრავებელი ძალთა ტოლქმედია   F = 3mg - mg = 2mg  .

ნიუტონის მეორე კანონის   თანახმად   ეს ტოლქმედი ანიჭებს  მთლიან  M = m + 2m +3m = 6m   მასის    სისიტემას  a   აჩქარებას  (თითოეული სხეული მოძრაობს ერთიდაიგივე  მოდულის

a=a=a3=a  აჩქარებით)  ....  F = Ma ------->  2mg = 6ma -------->   a = g/3

-----------------------------------------

მეტიც..... შეგიძლია გაიგო თოკის დაჭიმულობის ძალა მაგ    m და  2m  მასის   სხეულებს შორის, რისთვისაც უნდა დაწერო ნიუტონის მეორე კანონი   უშუალოდ    m  სხეულისათვის...

T1 - mg = ma ----->   T1 =(4/3) mg......

ანალოგიურად გაიგებ თოკის დაჭიმულობის ძალას     3m  და   2m   სხეულებს შორის, რისთვისაც  უნდა გამოიყენო ნიუტონის მეორე კანონი  უშუალოდ     3m   სხეულისათვის ...

3mg - T3 = 3ma ------> T3 = 2mg