შეკითხვა:

რა მინიმალური მუშაობის შესრულებაა საჭირო 2მ სიმაღლის, 4მ სიგანის და 20სმ სისქის აგურის კედლის ასაშენებლად, თუ აგურის სიმკვრივე 2 •103 კგ/მ3-ია?

პასუხი:

ამ ამოცანას ასე უნდა მიუდგე: კედლის მთლიანი მასა თითქოს თავმოყრილია მის სიმძიმის(მასათა) ცენტრში, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კედლის( როგორც მართკუთხა პარალელეპიპედის) გეომეტრიულ ცენტრსაც წარმოადგენს - ანუ თითქოს მთელი მასა აიტანე 1მ სიმაღლეზე, ამისათვის კი უნდა შესრულებულიყო მინიმუმ    A=mgh  (h=1მ)  

თავის მხრივ კედლის მასა  \(m=\rho V= \rho \cdot abc\)        ასე რომ    \(A=\rho \cdot abc\cdot g\cdot h\) = 2•103• 4•0,2 •2 •10 •1 =32•103

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ასეთი მიდგომა გამოგადგება კიბის ვერტიკალურად დაყენებისათვის საჭირო მინიმალური მუშაობის გამოსათვლელედაც.