შეკითხვა:

რა მუშაობას ასრულებს ელმავალი რომელსაც 40ცალი 60ტონიანი ცისტერნა გადააქვს 400კმ მანძილზე, თუ ხახუნის კოეფიციენტი 0.2ა?

პასუხი:

ცისტერნების რაოდენობა n=40, თითოეული ცისტერნის წონა m= 60ტ, განვლილი მანძილი S= 500კმ, ხახუნის კოეფიციენტი \(\mu\)= 0,2

ერთ ვაგონზე მოქმედი ხახუნის ძალა იქნება \(mg\mu\), n ვაგონზე მოქმედი ხახუნის ძალა იქნება

\(F=nmg\mu\)

ამის ტოლი გამწევი ძალით უნდა მოქმედებდეს ელმავალი ცისტერნებზე და შესაბამისად S გზაზე გადაადგილებისას შესრულებს მუშაობას

\(A=FS=nmg\mu S\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.