შეკითხვა:

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში (3; 7) წერტილზე გამავალი ყოველი უარყოფითი საკუთხო კოეფიციენტის მქონე წრფე აბსცისათა და ორდინატთა ღერძებთან ერთად შემოსაზღვრავს მართკუთხა სამკუთხედს. იპოვეთ ამ ტიპის მართკუთხა სამკუთხედების ფართობებს შორის უმცირესი.

პასუხი:

ეს ამოცანა ადრე დადებული მქონდა  forum.ge- ზე.  ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები... ფიზიკისა და მათემატიკის ამოცანები.

----------------------------

 

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის