შეკითხვა:

მიპასუხეთ გთხოოოოოვთ გამოცდამაქვს სხეული ვერტიკალურად ზევით აისროლეს 30 მ/წმ სიჩქარით. რა სიმაღლეზე აღმოჩნდება იგი 3 წმ-ის შემდეგ? რას უდრის სიჩქარე ამ სიმაღლეზე?

პასუხი:

ქვემოდან ზემოთ მოძრაობისას   v = vo - gt........ h = vot - gt2/2

ზემოდან ქვემოთ  მოძრაობისას   v = vo + gt........ h = vot + gt2​/2

  v- საწყისი სიჩქარეა ....   g = 10 მ/წმ2

------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის